postępowanie restruktura

Oferujemy kompleksowe i eksperckie wsparcie na wszystkich etapach postepowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, przedsiębiorców niewypłacalnych oraz podmiotów będących ich wierzycielami.

Wyważamy interesy wszystkich stron doprowadzając do zawarcia optymalnych porozumień i układów.

Restrukturyzacja i upadłość - oferta prawna

  • Przygotowujemy wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzenie warunków układu oraz inne pisma procesowe
  • Doradzamy w opracowaniu strategii i propozycji układowych oraz planów restrukturyzacyjnych
  • Opiniujemy skuteczność postanowień umownych i zabezpieczeń ustanowionych w okresie przedrestrukturyzacyjnym i przed ogłoszeniem upadłości oraz ich wpływ na sytuację prawną z perspektywy dłużników i wierzycieli
  • Sporządzamy dokumenty dotyczące konwersji i umarzania wierzytelności
  • Reprezentujemy wierzycieli i dłużników w trakcie zgromadzeń wierzycieli i w ramach rady wierzycieli
  • Nadzorujemy całość procesu restrukturyzacji i upadłości, w tym działań nadzorcy, zarządcy lub syndyka, realizacji planu restrukturyzacyjnego i wykonania układu
  • Reprezentujemy dłużników i wierzycieli w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządów spółek przed wierzycielami; w postępowaniach dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania określonych stanowisk w spółkach