compliance prawne

Kancelaria wykorzystując kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesu, a także bogatą wiedzę prawną, oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi związane z compliance.

Dzięki naszym strategiom wspieramy przedsiębiorców analizując compliance pod kątem m.in.: prawa konkurencji, ochrony danych osobowych, prawa pracy, prawa korporacyjnego.

Pracownicy Kancelarii w zakresie Compliance

 • Dokonują analizy wewnętrznych i zewnętrznych ryzyk, dotyczących zgodności z regulacjami prawnymi, związanymi z przepisami polskimi, unijnymi oraz międzynarodowymi;
 • Tworzą strategie zarządzania ryzykiem;
 • Identyfikują ryzyka związanych z brakiem stosownych procedur lub ich nieprzestrzeganiem;
 • Dokonują analizy dokumentacji finansowej, ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów, ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, potencjalnego konfliktu interesów, prawa spółek, prawa pracy (np. ocenę stanu prawidłowości umów o pracę, wynagrodzeń, czasu pracy, regulaminów), prawa własności intelektualnej, ubezpieczeń, itd.;
 • Tworzą mechanizmy pozwalających na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości oraz służących przeciwdziałaniu nadużyciom;
 • Opracowują mechanizmy raportowania działań niepożądanych z perspektywy organizacji bądź niezgodnych z przyjętymi procedurami.
 • Proponują i wdrażają rozwiązania zaradcze,
 • Tworzą i aktualizują procedury oraz regulacje wewnętrznych;
 • Dokonują weryfikacji zasad reprezentacji, weryfikacja kontraktów zawieranych z członkami zarządu spółek kapitałowych oraz regulacji stosunków wewnętrznych i zewnętrznych w spółkach osobowych;
 • Tworzą mechanizmy pozwalających na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości oraz służących przeciwdziałaniu nadużyciom;
 • Opracowują mechanizmy raportowania działań niepożądanych z perspektywy organizacji bądź niezgodnych z przyjętymi procedurami.